قبل از هراقدامی پاسخ گویی به چند سوال می تواند راهگشا باشد

رفتار دانش آ موزرامشاهده کنیم وببینیم آیا اوهمیشه کنار ه گیراست یافقط بعضی ...

رفتار دانش آ موزرامشاهده کنیم وببینیم آیا اوهمیشه کنار ه گیراست یافقط بعضی اوقات؟چه شرایطی مسبب رفتار خجالت زده در کودک است.

اولین گام در پرورش کودک خجالتی پذیرش اوست.

فوق برنامه ها وساعات تفریح موقعیت مناسبی هستند که می توان در آنها به کودک خجالتی آموزش داد.

وقتی کودکان می بینند که احساس آنها برای دیگران مهم است می کوشند بر ترس خود غلبه کنند.