تاملی دراعتلای جایگاه حرفه ای اموزگاران دوره ی ابتدایی.

بچه هاسرمایه های اصلی هرکشورند.دورنمای هرمملکت را می توان در وضعت فعلی کودکان ان مشاهده کرد.این سرمایه

بالقوه است وبالفعل کردن آنکار آموزش وپرورش است.