1.       شاید به نظر خودمان قشنگترین واژه ابتدایی باشد.اما دیگران چندان بهایی به این کلمه نمیدهند .شروع هر کاری به نام خدا دارد ...

1.       شاید به نظر خودمان قشنگترین واژه ابتدایی باشد.اما دیگران چندان بهایی به این کلمه نمیدهند .شروع هر کاری به نام خدا دارد        شروع نظام آموزش وپرورش با ابتدایی آغاز می شود در واقع آموزش وپرورش ابتدایی فرایندی برای آگاه سازی مردم است .قدر وقیمت کار معلمان ابتدایی در تعین سرنوشت آینده ی دانش آموزاناحتیاج به یادآوری ندارد .مهم تلاش در جهت اعتلای جایگاه حرفه ای آنهاست.دوره ابتدایی اولین وقدیمی ترین نوع آموزش رسمی درکشور ما بوده است که به جهت نیاز معلم وفقدان افراد دارای مدرک بالای علمی از وجود اشخاصی با تحصیلات ششم ابتدایی یا دیپلم برای آن استفاده شد.                                             

   اهداف کلی دوره ابتدایی شامل سه حیطه شناخطی .حیطه عاطفی.حیطه روانی حرکتی میباشد  .                                          

   اصول حاکم بر آموزش ابتدایی عبارتند از :1باید به علاقه ی کودک ویادگیری آن توجه کردو راه یاد گرفتن را به کودک آموخت.2باید به تقویت کنجکاوی در کودک پرداخت.3باید با رشد کودک هماهنگ باشیم.4باید به پرورش استعداد وذوق هنری کودک توجه کرد.5باید زمینه را برای شکوفایی علایق واستعدادهای کودک فراهم کرد.6کودک را در ابتدا با مقدمات زبانی فارسی آشنا کرد.وعوامل دیگری   نیز   وجود دارند که ما به همین اندازه بسنده  می کنیم .اشکالات وارده بر هدف های آموزشی :

1بیان  هدف های عملکردی دشوار وغیر ممکن است.2درتعلیم وتربیت همه چیز نباید از پیش تعیین شود.3شاگرد باید برای انتخاب هدفهای یادگیری آزاد باشد.4هدفهای عملکردی تاکیدشان بر سطوح پایین تعلیم وتربیت است.5هدفها بعداز تعیین وتایید شدن در فرایند آموزش استفاده نمی شود