پرداخت شهریه ی سنگینی که دانشجودر پایان ترم باید بپردازد وهیچ گونه مهلتی  نسبت به پرداخت آن تا شروع ترم جدید ندارد.با توجه به اینکه ما دانشجوی طرح معلمان هستیم با توجه به هزینه ها ومخارج سنگین زندگی وپایین بودن حقوق معلمان که جوابگوی پرداخت شهریه ی ما نمی شود.

ازجمله مشکلات دیگری که وجود دارد هزینه رفت وآمد وهمچنین وسیله برای ایاب وذهاب دراین مسیر می باشد که پایان هر هفته در طی دو یاسه روز این مسیر را طی نماییم .

گاهی اوقات برای حضوردر کلاس ساعت هفت صبح درفصل سرما مجبور هستیم ساعت چهارصبح از خانه خارج شویم که در طول مسیر ممکن است با مشکلاتی روبرو شویم وهمین مسئله باعث تاخیر چند دقیقه ای در کلاس شده که استاد مانع از حضور ما در کلاس می شود.

در ترم گذشته مشکلی که من با یکی از اساتید داشتم این بود که در جلسه ای که قرار بود فعالیتهای عملی رابررسی کند بیمار شدم ونتوانستم در کلاس حاضر شم وضعیتم به صورتی بود که حضور در کلاس برایم غیر ممکن بود ومجبور شدم به پزشک مراجعه کنم .

به پزشک توضیح داده وگفتم که دانشجو هستم  پزشک برای بنده گواهی صادر نموده ویک روز استراحت نوشتند.جلسه بعد نامه پزشک همراه با کار عملی درس مورد نظر به استاد ارائه داده اما استاد حتی حاضر نشد نگاهی به آن بیندازد ومرا با داشتن گواهی وکار عملی نمره عملی را برایم حساب نکرد ونمره ی درس رابرای من هفت حساب کرد.وهمین باعث افتادن من از ان درس وهدر رفتن زحمتهای من در طول ترم برای این درس شد.وبا اینکه بعد از اعلام نمره این درس از سوی دانشگاه در موعد مقرر اعتراضم را نسبت به این نمره اعلام کرده وحتی به خاطر این موضوع چندین مرتبه به دانشگاه مراجعه نموده با استاد مربوطه ومدیر گروه صحبت نموده هیچ کدام مسئله را بررسی نکردند.