معلم ابتدایی کیست:درمیان معلمان سطوح سه گانه تحصیلی .معلم ابتدایی نقش وجایگاه خاصی دارد اگرچه او کمترقدر می بیند

وبرصدر مینشیند .امایادوخاطره اش تا ده ها سال بعد در ذهن دانش آموزان باقی می ماند.شاید برای همین است که اغلب خاطرات

تحصیلی نویسندگان به سالهای رفتن به دبستان مربوط است.